S kódem DOVOLENA -15%, nevztahuje se na zboží v akci. Objednávky přijaté resp. uhrazeno od 18.6. budou odesílány 24.6.2024.

Doprava ZDARMA výdejní místo Packeta nad 2200 Kč

Obchodní podmínky

obchodní společnost Happy Bunny s.r.o.

se sídlem Zahradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice

identifikační číslo: 53326377

zapsání v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 40835 / R

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Happy Bunny sro, se sídlem Zahradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice, IČ: 53326377, DIČ: 2121355621, IČ DPH: SK 2121355621. Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č . 40835 / R.Telefónne číslo 0911119785, e-mail: info@happybunny.sk (dále jen "prodávající"), upravují v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupujícím") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.happybunny.cz (dále jen "webová stránka"). Společnost Happy Bunny s.r.o. je plátcem DPH.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v Slovensko jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na webové stránce obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky i bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace provední kupujícím na webové stránce, může kupující přistoupit do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupujci provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží i bez registrace přímo na webovém rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uváděné v užívateľskjom účtu je kupující při jakékoliv změně povinný aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu při objednávání zboží a také při objednávání zboží bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to hlavně v případě, že kupujici svůj užívateľsý účet více než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou úržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to hlavně o ceně zboží a všech souvisejících poplatků. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, dokud je zobrazena na webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena možnost prodávajícího, uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a přepravou zboží. Tato cena platí pouze v případě, pokud je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.Objednávkový folmulár obsahuje hlavně informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.3.2. způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončení objednávky". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány se správně a úplné. Prodávající co nejdříve po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektonická pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané poštovní náklady) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemné či telefonické).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), která je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklda se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího IBAN: CZ70 2010 0000 0023 0191 7663, vedený ve FIO. (Dále jen "účet prodávajícího");
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;
bezhotovostně platební kartou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se tím kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající od kupujícího nepožaduje zálohu ani jinou obdobnou platbu. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částečn na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je zplnomocněný, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedôjdek dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), Požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

4.8. Daňový doklad (faktura) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo bude při doručení přiložen v balení zboží.

4.9. Kupující odesláním objednávky zároveň dává souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě. Faktury zasílány v elektronické podobě jsou ve formátu PDF a jsou zabezpečeny proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, nebo v případě, že je zboží objednáno v jedné objednávce a dodává se odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše zmíněné lhůtě. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím je možné pouze v písemné podobě, musí být zasláno společně s nepoškozeným zbožím na adresu prodávajícího. Formulář je ke stažení v části vrácení zboží. Neúplný tovar nebo obdržíte-li jiný produkt než jste si objednali, je možné reklamovat do 72 hodin (3 kalendářní dnů) ode dne doručení zásilky!

5.2. Kupující bere na vědomí, že zboží uvedené v § 7 Čl. 6 102/2014 Z.z. není možné vrátit ve lhůtě uvedené výše, tedy jde hlavně o zboží, ale nejen zboží zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobené na míru nebo zboží určené zvlášť pro jednoho spotřebitele, zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, zboží uzavřené v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (např. zubní kartáčky, dudlíky...) a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.. 5.1. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to iv případě, že nemůže být zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Prodávajícímu nemůže být zboží vráceno prostřednictvím dobírkové služby, prodávající takové zboží nepřevezme. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, který je kupující povinen uvést ve formuláři pro vrácení zboží. V případě, že se dohodne kupující a prodávající peněžní prostředky lze vrátit i jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní plnění kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo mu prokáže zaslání zboží zpět.

5.5. Kupující může vrátit pouze zboží, které je v původním stavu, je nepoškozené, nejeví známky používání a opotřebení ve větším rozsahu a je kompetní (včetně obalu, příslušenství, návodu, daňového dokladu atd.). V případě, že je zboží použito ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení, není možné jej vrátit, pokud prodávající v konkrétním případě nerozhodne jinak. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží, která je důsledkem takového zacházení, které je nad rámec potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započítat vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případě, že nejsou kupujícím splněny všechny výše zmíněné povinnosti při odstoupení od smlouvy, takové odstoupení od smlouvy nelze považovat za platné a účinné. Prodávající není v takovém případě povinen vrátit všechny prokázané platby kupujícímu a zároveň má právo na úhradu nákladů od kupujícího spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

5.7. Dle zákona nelze považovat nepřevzetí objednaného zboží kupujícím za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od kupujícího náhradu nákladů za nepřevzatou zásilku, které vynaložil na předmětnou nepřevzatou zásilku a také má prodávající právo uplatnit si smluvní pokutu, která je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 30% z celkové ceny objednávky. Zaplacením náhrady nákladů a smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit dohodnutou kupní cenu, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

5.8. V případě, že se kupující rozhodne zrušit objednávku, může tak uskutečnit i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení, a to do doby předání objednávky přepravci.

5.9. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě dočasného vyprodání nebo nedostupnosti zboží u dodavatele. O zrušení objednávky je prodávající kupujícího neprodleně informovat telefonicky nebo elektronickou poštou. V případě, že kupující uhradil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu platba vrácena do 14 dnů bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla uskutečněna úhrada kupní ceny nebo její část.

5.10. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že kupující neuhradí kupní cenu dle čl.4.4. obchodních podmínek na základě potvrzující elektronické pošty. O takovém zrušení objednávky je prodávající kupujícího informovat telefonicky nebo elektronickou poštou. V případě, že kupující uhradí kupní cenu nebo její část po tomto termínu, bude mu vrácena do 14 dnů bezhotovostním převodem na jeho účet, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, pokud je přeprava sjednána na základě zvláštních požadavků kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Pokud je prodávající na základě kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, já kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je třeba zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, jak bylo dohodnuto v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným doručováním zboží.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce, je kupující povinen zkontrolovat obal zboží a v případě jakýchkoliv poškození toto ihned oznámit dopravci.


7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne zakoupení. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.
Kupující je povinen dodržet postup při reklamaci, který je uveden v reklamačním řádu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení kupní ceny zboží, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

8.3. Řešení stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@happybunny.sk, nebo přes elektornický formulář na adrese: https://www.happybunny.cz/reklamacny-formular. Informace o vyřešení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Orgánem dohledu pro ochranu spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

9.1. Svou informační povinnosťpredávajúci plní vůči kupujícím v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen "nariadanie GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnania kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnania veřejnoprávních povinností prodávajícího prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASIELANIE INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné uskutočniť nákup tovaru a záväzok predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10.3. „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť písomnosti doručované aj na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatia bolo adresátom odmietniuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručené.

11.3. Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho, prípadne na adresu elektronickej pošty uvdenenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho. 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje zahraničný (medzinárodný) prvok, tak sa strany dohodli, že tento právny vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytuje a od ktorého sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17.júna 2008 o práve rozhodnom pre smluvné záväzkové vzťahy (Rím I.). 

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanoví nastúpia ustanovenia, ktoré sa zmyslu neplatného ustanovenia čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostaných ustanovení.

V Dolných Vesteniciach    dňa 27.10.2020