S kódem DOVOLENA -15%, nevztahuje se na zboží v akci. Objednávky přijaté resp. uhrazeno od 18.6. budou odesílány 24.6.2024.

Doprava ZDARMA výdejní místo Packeta nad 2200 Kč

Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost Happpy Bunny s.r.o., se sídlem Zahradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice, IČ: 53326377, DIČ: 2121355621. Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 40835 / R.Telefónne číslo +421911119785, e-mail: info@happybunny.sk. (Dále také jako "provozovatel") informuje dotčenou osobu o splnění informačních povinností podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "Nařízení") a § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů (dále také jako "zákon o ní") sdělením níže uvedených informací.

Dotyčná osoba je ve smyslu § 19 odst. 2 písm. e) zákona o ní povinna poskytnout osobní údaje na níže uvedený účel, v opačném případě nelze uzavřít kupní smlouvu na dálku, o kterou dotyčná osoba projevila zájem.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

Provozovatel: obchodní společnosti Happpy Bunny s.r.o., se sídlem Zahradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice, IČ: 53326377, DIČ: 2121355621. Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 40835 / R.Telefónne číslo +421911119785, e-mail: info@happybunny.sk.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Účelem zpracování osobních údajů v souladu se zákonem je

Dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel (např. Na zasílání newsletterů)
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, ledaže nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

2.2 Účelem zpracování osobních údajů provozovatele je

splnění závazku vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a dotyčnou osobou, pokytnutie osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, kontakt, email) je nezbytné pro uzavření a plnění závazků ze smlouvy, není možné bez poskytnutí výše zmíněných údajů uzavřít smlouvu.
zasílání newsletterů, obchodních nabídek, akcí, oznámení, zajištění ochrany a prosazování zákonných práv a veřejných zájmů
3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT

Příjemcem osobních údajů je každý, komu se osobní údaje poskytnou bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje dotyčné osoby, třetí straně, která se spolupodílí na plnění závazku ze smlouvy, nebo zajišťuje služby pro provozovatele podle bodu 2.2.

4. DOBA uložených osobních údajů

Provozovatel si ponechá osobní údaje dotčené osoby na dobu nezbytnou pro plnění rozsahu účelů zpracování osobních údajů, věci T do vyžádání dotčené osoby o výmaz osobních údajů, pokud zákon nestanoví delší dobu pro jejich uchovávání.

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ní a nařízení.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Dotyčná osoba má právo:

požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů,
namítat zpracovávání osobních údajů i o právu na přenosnost osobních údajů,
kdykoliv svůj souhlas odvolat, prostřednictvím e-mailu na adresu info@happybunny.sk
podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ní.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Pokud je některé ustanovení ochrana osobních údajů neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanoví nastoupí ustanovení, která se smyslu neplatného ustanovení co nejvíce přibližují. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

6.2. Znění ochrany osobních údajů může provozovatel měnit a doplňovat. Provozovatel nové znění ochrany osobních údajů zveřejní na webové stránce obchodu a zároveň jejich pošle dotyčné osobě na e-mail, který byl provozovateli poskytnut.

6.3.Dotknutá osoba zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a potvrzením objednávkového formuláře potvrzuje, že je seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26.11.2020

Žádná položka